23.03.2011

Krystian

USTAWA O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE – NOWE ROZPORZĄDZENIA.

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MSWiA w ostatnim czasu ukazało się kilka ważnych projektów rozporządzeń dotyczących znowelizowanej w ubiegłym roku Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Do najważniejszych z nich, które bezpośrednio wpłyną w ciągu najbliższych kilku miesięcy na działanie systemów DocSign oraz DocFlow, należą:

 

a) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w postaci dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych

 

Rozporządzenie to zastępuje uchylone z końcem ubiegłego roku rozporządzenia dotyczące doręczenia przez podmioty publiczne dokumentów w postaci elektronicznej oraz przedkładania tychże podmiotom przez interesantów. Obecnie w tym zakresie brak obowiązujących regulacji. Rozporządzenie to uściśla formaty stosowanych metod identyfikacji użytkowników (certyfikat kwalifikowany, podpis osobisty zawarty w nowych dowodach osobistych oraz profil zaufany ePUAP), a także kanały i sposoby wpływu dokumentu w postaci elektronicznej do podmiotu publicznego. Jest ono dość istotne dla interesantów ponieważ precyzuje kiedy i w jakich przypadkach istnieje możliwość złożenia wniosku do urzędu jako podpisanego dokumentu stworzonego np. w edytorze MS Word, zamiast dokumentu elektronicznego utworzonego za pomocą wzoru umieszczonego w CRD.

 

b) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

 

Bardzo ważny i długo oczekiwany projekt rozporządzenia ustanawiający czy też wprowadzający zasady których przestrzeganie spowoduje możliwość współpracy pomiędzy różnymi systemami przeznaczonymi do realizacji zadań publicznych. Ponadto wprowadzi ono nowe wymagania minimalne dla rejestrów publicznych i minimalne wymagania dla systemów teleinformatycznych. Warto zapoznać się już teraz z projektem tegoż rozporządzenia ponieważ nakłada ono dodatkowe wymagania na wszystkie dokumenty elektroniczne funkcjonujące w ramach zadań publicznych.

 

c) Rozporządzenie Ministra SWiA w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

 

To także ważne rozporządzenie wprowadzające podstawy funkcjonowania ePUAPu (często rozporządzenie to nazywa się Regulaminem ePUAPu).