25.08.2014

Krystian

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY SCALENIA AKCJI MADKOM SA

Zgodnie z przedstawionymi uchwałami, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy MADKOM S.A.  z dnia 23.06.2014r. , w dniu dzisiejszym tj. poniedziałek 25 sierpnia br. Spółka złożyła wniosek do KDPW o scalenie akcji Emitenta.

 

Decyzją akcjonariuszy przyjęto parytet scalenia 10:1. Oznacza to, że wartość nominalna akcji wszystkich serii MADKOM SA zostanie podwyższona z kwoty 0,10 zł (10 groszy) do kwoty 1,00 zł (1 złoty). Zaproponowany parytet pozwoli Madkom SA opuścić grono spółek groszowych.

 

Scalenie akcji dokonuje się przy proporcjonalnym zmniejszeniu łącznej ilości akcji Spółki wszystkich serii A,B,C,D,E z liczby 50 697 500 (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) do liczby 5 069 750 (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt). Scalenie akcji przeprowadza się przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego w wysokości 5.069.750 zł ( słownie: pięć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).

 

Termin realizacji scalenia jest uzależniony od procedur instytucji biorących udział w całym procesie, w tym Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Giełdy Papierów Wartościowych.

 

Pierwsza sesja giełdowa, na której notowane będą akcje Madkom SA o nowej wartości nominalnej, odbędzie się jeszcze we wrześniu 2014 roku.

 

Więcej informacji o procedurze scalenia akcji uzyskają Państwo pod linkiem