18.02.2011

Krystian

NOWELIZACJA USTAWY O INFORMATYZACJI I KPA ORAZ NOWA INSTRUKCJA KANCELARYJNA.

Ustawa o informatyzacji i kpa.

 

Od. 1 stycznia 2011 obowiązują znowelizowane przepisy dot. ustawy o informatyzacji i kpa, szczególnie w tej drugiej wprowadzono istotne zmiany dot. postępowań .

 

Warto zwrócić uwagę na artykuł 220 kpa. Rozporządzenia. Organowi administracji publicznej zakazano bowiem wymagania przedstawiania zaświadczenia na potwierdzenie faktów i stanu prawnego, jeżeli dane mogą być uzyskane w inny sposób.

 

Zmiany maja na celu odciążenie obywatela od przedstawiania zaświadczeń, gdy organ sam jest w stanie pozyskać potrzebne informacje od innych podmiotów publicznych.

 

Do realizacji tego celu przepis art. 220 k.p.a. nakazuje korzystać z dwóch instytucji wskazanych w ustawie o informatyzacji:

– dostępu do rejestru publicznego (art. 15) oraz

– wymiany dokumentów elektronicznych (art. 16).

 

Nowa instrukcja kancelaryjna.

 

Weszło w życie, długo oczekiwane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych .

 

Rozporządzenie obowiązuje od dn. 20 stycznia 2011 w stosunku do dokumentacji wytworzonej w podmiotach od 01.01.2011 r.

 

Mając na uwadze projektowane zmiany, na początku stycznia 2011r. wprowadziliśmy do systemu DocFlow nowy słownik JRWA, aby uniknąć przekwalifikowania i przenumerowania wszystkich akt spraw wszczętych pomiędzy 1 stycznia 2011 a datą wejścia rozporządzenia.