27.01.2020

Krystian

Jakie informacje publikować w BIP?

SIDAS BIP

Jakie informacje publikować w BIP?

 

Podmioty zobowiązane do prowadzenia BIP publikują w nim informacje publiczne.

 

Czym zatem jest informacja publiczna ? Jest to każda informacja o sprawach publicznych, która nie jest objęta klauzulą „tajne”, „poufne” lub też nie jest ograniczona innymi przepisami prawa.

 

Aby umożliwić realizację założeń ustawy wszystkie Biuletyny Informacji Publicznej tworzone są w oparciu o wymogi prawne oraz techniczne.  Nasz system powstał od podstaw z myślą o dostarczeniu narzędzie, które pozwoli zrealizować cele i założenia ustawy oraz pozostanie jednocześnie narzędziem przyjaznym dla użytkownika.

 

Przy pomocy systemu SIDAS BIP możemy tworzyć treści, dodawać artykuły, pliki graficzne, multimedialne, różnego typu tabele oraz załączniki. SIDAS BIP umożliwia publikację ogłoszeń o zamówienia publiczne oraz przetargów.

 

System posiada również wbudowany moduł zaawansowanego wyszukiwania oraz rozbudowane statystyki uwzględniające liczbę i źródła odwiedzin.

 

Stworzenie dedykowanej aplikacji pozwoliło nam uzyskać wysoką stabilność oraz niespotykany na rynku poziom bezpieczeństwa danych. Dzięki temu unikamy awarii oraz ewentualnych przerw w działaniu naszych stron BIP.

 

Jedną z głównych funkcjonalności jest tzw. moduł administracyjny, pozwalający na zarządzanie treścią Biuletynu. Jego głównym zadaniem jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym do budowy BIP wprowadzania i aktualizowania treści BIP we własnym zakresie.

 

Naszym Klientom dostarczamy gotowe, zaawansowane rozwiązanie uwzględniając wdrożenie, wsparcie działu technicznego oraz hosting usługi BIP.

 

Jako jedyni na rynku oferujemy migrację danych z wcześniej użytkowanego przez naszych klientów BIP autorstwa innych firm.

 

Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:

 

 • statusie prawnym lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach,

 

 • organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach,

 

 • strukturze własnościowej podmiotów, majątku, którym dysponują,

 

 • zasadach funkcjonowania podmiotów,

 

 • trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych

 

 • trybie działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej,

 

 • sposobach stanowienia aktów publicznoprawnych,

 

 • sposobach przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw, kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania,

 

 • prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach oraz o sposobach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych,

 

 • danych publicznych, treść i postać dokumentów urzędowych

 

 • treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,

 

 • dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających,

 

 • stanowiska w sprawach publicznych zajęte przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego,

 

 • treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej,

 

 • informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych

 

 • majątku publicznym

 

 • majątku Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, innych prawach majątkowych przysługujących państwu i jego długach,

 

 • majątku jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych i gospodarczych

 

 • majątku osób prawnych samorządu terytorialnego, a także kas chorych, majątku podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 5, pochodzącym z zadysponowania majątkiem, o którym mowa w lit. a–c, oraz pożytkach z tego majątku i jego obciążeniach,

 

 • dochodach i stratach spółek handlowych, w których podmioty, o których mowa w lit. a–c, mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych, oraz dysponowaniu tymi dochodami i sposobie pokrywania strat,

 

 • długu publicznym, pomocy publicznej.