Grupa kapitałowa

CSW Madkom Sp. z o.o. (dawniej Cloud Industry Solutions Sp. z o.o.) świadczy usługi z zakresu szkoleń oraz wdrożeń systemów informatycznych. Spółka jest jednym z głównych partnerów MADKOM SA w składanych ofertach przetargowych. Od 1 stycznia 2017 roku jednostka dominująca MADKOM SA włączyła do konsolidacji Spółkę CSW Madkom Sp. z o.o.

Ze względu na fakt, iż dane finansowe tej Spółki stały się istotne. Dane porównawcze na 30.09.2016 zostały przekształcone w taki sposób, jakby Spółka MADKOM SA sporządzała skonsolidowane sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy.

MK Services Sp. z o.o. zajmuje się świadczeniem usług outsourcingu pracowników względem projektów realizowanych przez MADKOM SA oraz innych klientów spoza obszaru działalności Emitenta. Spółka prowadzi też działalność szkoleniową i doradczą niepowiązaną z obszarem kompetencyjnym Emitenta, m.in. doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradztwo informatyczne.

Zgodnie z art. 58 Ustawy o Rachunkowości („UoR”), MADKOM SA nie dokonuje konsolidacji Spółki MK Services Sp. z o.o. gdyż dane finansowe tej Spółki nie są istotne i nie zniekształcają przedstawionych w niniejszym raporcie danych finansowych.

Emdesoft Sp. z o.o. – przedmiotem działalności spółki jest produkcja nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami w gminach, które będą tworzone zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z art. 57 UoR, MADKOM SA nie konsoliduje Spółki Emdesoft Sp. z o.o., gdyż w oparciu o umowę Spółki zdaniem Emitenta istnieją przesłanki do rozpoznania ograniczenia w sprawowaniu kontroli nad jednostką Emdesoft Sp. z o.o. Przesłanki te wyłączają swobodne dysponowanie jej aktywami netto, w tym wypracowanym przez Emdesoft Sp. z o.o. zyskiem, jak również które wyłączają sprawowanie kontroli przez Emitenta nad organami kierującymi tą jednostką. Co więcej zdaniem Emitenta dane finansowe Spółki Emdesoft Sp. z o.o. są nieistotne i nie zniekształcają przedstawionych w niniejszym raporcie danych finansowych.