17.11.2017

Grzegorz Szczechowiak

Dobre wyniki Grupy Madkom za III kwartał 2017

W III kw. 2017 r. Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. zanotowała 441,9 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 2.463,6 tys. zł. Rok temu w analogicznym okresie strata netto sięgnęła 648,7 tys. zł, a przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 812,9 tys. zł. Narastająco na koniec trzeciego kwartału 2017 r. skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 1.355,4 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży kształtujących się na poziomie 7.412 tys. zł.

 

Rok wcześniej Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. miała stratę netto przekraczającą 1.703,7 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 3.043,1 tys. zł.

 

W okresie 9 miesięcy 2017 roku Grupa przekroczyła poziom przychodów netto ze sprzedaży, jaki MADKOM SA wraz ze spółkami zależnymi wypracowała w 2016 roku. Jednocześnie Zarząd MADKOM SA oczekuje dalszych dobrych wyników w ostatnim kwartale 2017 roku.

 

Zanotowane przez Spółkę wyniki finansowe i ich wyraźna poprawa w ujęciu rdr. były rezultatem zmiany sytuacji rynkowej, jak również dynamicznej rozbudowy portfela zamówień. Spółka obecnie realizuje bardzo dużą ilość wdrożeń oraz szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego. Kolejne przetargi, w których startuje Grupa MADKOM, mogą jeszcze znacząco polepszyć wyniki Grupy w ostatnim kwartale 2017 r.

 

Pomimo tak dobrych wyników aktualna wycena spółki znacząco odbiega od rzeczywistego potencjału Grupy, jak i jej wyników. W ocenie Zarządu Jednostki Dominującej – niedoszacowanie kursu akcji uniemożliwia podjęcie kroków związanych z dalszym rozwojem.

 

Aktualna wycena Spółki kompletnie nie dyskontuje jej aktualnych wyników i odbiega od rzeczywistego potencjału Spółki. Najbliższe miesiące mogą przynieść nowe wyzwania związane z inwestycjami, które napędziłyby rozwój Spółek z Grupy, jednak tak niska wycena uniemożliwia pozyskiwanie kapitału akcyjnego.

 

Spółka konsekwentnie zwiększa wartość portfela zamówień, realizuje nowe projekty wdrożeniowe oraz powiększa poziom przychodów z tytułu świadczenia usług serwisowych. Dzięki nowo pozyskanym kontraktom serwisowym, Spółka już teraz przekroczyła poziom przychodów w tym segmencie z 2016 roku.

 

Kolejne zamówienia oczekują na rozstrzygnięcie i niewątpliwie ich pozytywny wynik wpłynie korzystanie i zagwarantuje MADKOM SA stabilny dochód nawet do końca pierwszego półrocza 2018 roku.
Podejmowane przez Spółkę działania oraz ich rezultaty są zgodne ze strategią rozwoju na lata 2015-2020, która została zaktualizowana pod koniec 2016 r.

 

Nadchodzący rok powinien być co najmniej tak samo dobry dla Spółki jak obecny – na potencjalną sprzedaż przez Spółkę maja bezpośredni wpływ działania inwestycyjne urzędów. Koniunktura w gospodarce i wysoki poziom PKB dają nam pozytywną prognozę na co najmniej 12 miesięcy.

 

W tym czasie Spółka powinna pokazać kolejne efekty związane ze stabilizacją przychodów pochodzących z innych źródeł niż rynek publiczny.

 

Finansowanie z funduszy strukturalnych UE wciąż dopływa, w czym Grupa Kapitałowa MADKOM S.A. widzi swój potencjał na dalszy rozwój. Spółka intensywnie pracuje nad nowymi innowacyjnymi produktami, które będą stanowiły kolejny filar Spółki i będą niezależne od dotychczas oferowanych produktów.

 

MADKOM S.A. jest dostawcą i integratorem autorskiego oprogramowania do zarządzania dokumentami, informacją i procesami w administracji publicznej. Spółka posiada wieloletnie doświadczenie oraz doskonałą znajomość prawa regulującego funkcjonowanie urzędów administracji publicznej, co pozwala jej oferować produkty w pełni zgodne z aktualnymi przepisami. Od sierpnia 2012 r. MADKOM S.A. jest notowany na rynku NewConnect. Oprogramowanie Spółki SIDAS zostało wybrane jako jeden z najlepszych produktów na rynku wykorzystywanych w codziennej pracy w jednostkach sektora publicznego przez branżowy magazyn „IT w Administracji”. Redaktorzy oraz czytelnicy tego miesięcznika przyznali mu 3. miejsce w konkursie Produkt Roku 2016 w kategorii oprogramowanie dedykowane administracji publicznej.