Co nowego wnosi nowelizacja KPA z dnia 1 czerwca 2017r.

Z dniem 1 czerwca 2017 roku  wszedł w życie, nowy ważny przepis. Jest nim nowelizacja KPA (Dz.U. 2017 poz. 935) , w której to między innymi po art. 391dodaje się art. 392 w brzmieniu:

Nowelizacja KPA

„Art. 392. W przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny obowiązany do udostępniania i obsługi elektronicznej skrzynki podawczej na podstawie art. 16 ust. 1a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) doręczenia dokonuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą tego podmiotu. Przepisu art. 391 nie stosuje się.”;

Z powyższego wynika, że ustawodawca narzucił elektroniczną formę wymiany korespondencji w administracji publicznej w aspekcie spraw realizowanych w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego tj. w przypadku gdy stroną lub innym uczestnikiem postępowania jest podmiot publiczny.

Można się zatem spodziewać, że teraz każdy urząd będzie wysyłał pisma w formie elektronicznej do innego urzędu o ile korespondencja ta będzie odbywała się w trybie przewidzianym w KPA, dotyczy to wszystkich podmiotów publicznych, w tym również  jednostek organizacyjnych.

Aby poprawnie realizować przepis art. 392 KPA, należy pamiętać między innymi o konieczności spełnienia także wymogów dotyczących gromadzenia i przetwarzania metadanych dokumentów, szczegółowo uregulowanych w przepisach  ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wraz z aktami wykonawczymi. (Dz.U. 1983 nr 38 poz. 173). Kwestię poprawnego gromadzenia i przetwarzania metadanych dokumentów można spełnić używając stosownego do tego celu oprogramowania.

Ustawa ta nakłada w art. 6.1 obowiązek na organy państwowe oraz państwowe jednostki organizacyjne zapewnienia odpowiedniej ewidencji, przechowywanie oraz ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem bądź utratą i dalej zadania, o których mowa w ust.1, mogą być realizowane w ramach elektronicznego zarządzania dokumentacją, będącego systemem wykonywania czynności kancelaryjnych, dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania spraw, gromadzenia i tworzenia dokumentacji w postaci elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ust. 2b.

Nowelizacja KPA nie zakłada sankcji z tytułu nie stosowania przepisów KPA w przedmiotowym zakresie, należy jednak mieć na uwadze, że korespondencja realizowana za pomocą ePUAP-u jest darmowa zaś klasycznie wysyłana korespondencja to znaczna pozycja budżetowa.

Elektronizacja wymiany korespondencji między urzędami postępuje od pewnego czasu wielkimi krokami, niezmiernie nas to cieszy gdyż wraz z informatyzacją tego procesu wzrasta zainteresowanie naszymi usługami jak SAWPE i systemami jak EZD.

Polecane wpisy

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

     

    Wysyłając wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych zgodnie z obowiązująca na stronie Polityką Prywatności.