SIDAS - Budżet

System przeznaczony do planowania i realizacji budżetu jednostek administracji samorządowej (JST), których gospodarka finansowa oparta jest na przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy, następnie konstrukcji projektu i jego uchwaleniu, wprowadzaniu i ewidencji bieżących zmian w budżecie i towarzyszącej mu Wieloletniej Prognozie Finansowej aż po (opcjonalnie) sporządzenie planu finansowego wydatków niewygasłych. Ponadto JST, które wyodrębniły Fundusze sołeckie mogą ewidencjonować i rozliczać jego stan w szczegółowości do poszczególnych sołectw. Wszystkie te aspekty system monitoruje i pozwala raportować w układach wymaganych przepisami prawa i definiowanych przez użytkownika. Przy realizacji powyższych zagadnień wykorzystywane są integralne elementy systemu takie jak: ewidencja przychodów i rozchodów budżetu, scentralizowany rejestr umów i zleceń, rejestr jednostek organizacyjnych JST oraz szereg słowników systemowych i definiowanych przez użytkownika.

Budżet SIDAS posiada wszystko czego potrzebujesz:

WPF

Uchwała budżetowa

Budżet tradycyjny i zadaniowy

Harmonogram budżetu

Moduł skorelowany z planem budżetu umożliwiający przygotowanie uchwały w sprawie przyjęcia i zmiany wieloletniej prognozy finansowej i towarzyszących jej załączników w zakresie prognozy finansowej, wieloletnich przedsięwzięć (limitów) i objaśnień dotyczących przyjętych wielkości w prognozie finansowej.

System poprzez analizę danych zawartych w Rejestrze przychodów i rozchodów oraz wykazu wieloletnich przedsięwzięć (limitów) określa minimalny okres prognozy (nie mniejszy niż 3 lata) i dokonuje wyliczeń w oparciu o zadane wskaźniki i wybraną metodę prognozowania wg wskazanych przez użytkownika wskaźników dla poszczególnych grup paragrafów. Dane prezentowane są zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów i RIO.

System dokonuje kontroli wyników prognozy pod kątem zapisów wymogów ustawy o finansach publicznych i wskazuje użytkownikowi nieścisłości wymagające poprawy.

W Systemie Planowania i Realizacji Budżetu SIDAS Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) możliwa jest do uzyskania jako wynik przetworzenia danych systemu wg założeń użytkownika.

Moduł umożliwiający automatyczne przygotowanie i wygenerowanie treści projektu uchwały budżetowej oraz jej ostatecznej postaci wraz z uzasadnieniem oraz wszystkich wymaganych w ustawie o finansach publicznych załączników tabelarycznych.

Zakres i forma przygotowanego materiału w zakresie projektu budżetu umożliwia przedstawienie jej organowi stanowiącemu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania.

W dalszej części prac moduł umożliwia wygenerowanie ostatecznej treści uchwały budżetowej uwzględniającej autopoprawki organu wykonawczego i dokonane zmiany wynikające z opinii RIO lub wniosków organu stanowiącego.

System umożliwia eksport danych projektu budżetu jak i samego budżetu do systemu BESTI@.

Moduł obejmuje swoim zakresem wszystkie etapy prac nad planem budżetu j.s.t. Szczegółowość planu obejmuje klasyfikację budżetową – dział, rozdział, paragraf i zadanie zdefiniowane za pomocą ustalonych parametrów w Rejestrze zadań.

System wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie tradycyjnym i zadaniowym. Poza odniesieniem do tradycyjnej klasyfikacji budżetowej, plan budżetu opiera się na zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu (jego realizatorów), dla radnych oraz dla mieszkańców gminy/powiatu/województwa.

Istnieje możliwość strukturalizacji wydatków poprzez określenie funkcji JST, programów i projektów oraz zadań ich realizacji z jednoczesnym określeniem celów i mierników ich realizacji. W oparciu o dane realizowanego roku budżetowego istnieje możliwość przygotowania prognozy jego wykonania, jako punktu wyjścia dla przygotowania propozycji do tworzonego projektu budżetu, który po ocenie formalno-prawnej i merytorycznej zostaje przyjęty do realizacji w drodze uchwały, jako plan wyjściowy budżetu.

Szczegółowość planu obejmuje klasyfikację budżetową – dział, rozdział, paragraf i zadanie zdefiniowane za pomocą ustalonych parametrów w Rejestrze zadań. System również prezentuje plan w układzie określonym w art. 235 i 236 Ustawy o finansach publicznych. Po zatwierdzeniu planu wyjściowego system umożliwia rejestrowanie zmian w planie budżetu (zarządzenia oraz uchwały) w oparciu o wnioski składane przez komórki organizacyjne jednostek budżetowych realizujących zadania.

System umożliwia tworzenie harmonogramu budżetu uwzględniając zdefiniowane metody naliczeń charakteryzujące poszczególne zadania strony dochodów i wydatków.

Opcjonalnie system umożliwia tworzenie harmonogramu budżetu uwzględniając zdefiniowane metody naliczeń charakteryzujące poszczególne zadania strony dochodów (np.: terminy poboru podatków i opłat, wpływy subwencji, itp.) i wydatków (np.: stałe opłaty).

Moduł umożliwia ponadto aktualizację harmonogramu do rzeczywistego wykonania budżetu. Przyjęcie i aktualizacja harmonogramu budżetu dokonywana jest w formie zarządzenia organu wykonawczego.

Aktualności

Kontakt

Masz pytania? Chcesz zrealizować projekt lub dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty?

Skontaktuj się z nami!