19.06.2017

Krystian

BLOG – obalamy mity EZD-RP – jak to wygląda naprawdę

EZD-RP

14 czerwca odbyło się publiczne przedstawienie założeń projektu realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji pod nazwą EZD-RP. Pojechałem na tą prezentację jako przedstawiciel spółki, która jest żywo zainteresowana powyższą tematyką.

 

Na spotkaniu zostały przedstawione podstawowe dane dot. fiszki projektowej projektu EZD-RP, w tym kluczowe informacje na temat finansowania, harmonogramu, sposobu dystrybucji i wykorzystania systemu, zacznijmy jednak od początku.

 

Projekt przewiduje trzy warianty realizacji, pierwszy zakłada … że, nie będzie realizowany w ogóle … wariant B zakłada kontrolowany rozwój systemów EZD COI
i EZD PUW w miarę realizacji EZD-RP, natomiast wariant C przewiduje zatrzymanie rozwoju systemów EZD COI i EZD PUW przy równoległej budowie systemu EZD-RP. O ile pierwszy wariant jest mało prawdopodobny to pozostaje pytanie, który z wariantów (B czy C) zostanie wybrany do dalszej realizacji.

 

 

 

Projekt będzie realizowany w partnerstwie, w ramach funduszy pochodzących z osi priorytetowej 2.2 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, które dedykowane są tylko administracji rządowej, przez Ministerstwo Cyfryzacji przy współudziale partnera, prawdopodobnie będzie nim przedstawiciel urzędów wojewódzkich.
W powyższym kluczowym jest słowo „TYLKO”.

 

 

Mówiąc zatem wprost, efekty prac nad systemem EZD-RP będą mogły być konsumowane w okresie trwałości projektu tylko przez administrację rządową. Kluczowym zatem pozostaje, który z wariantów realizacji projektu będzie realizowany B czy C, gdyż przewidywany termin udostępnienia wersji dla JST jest to dopiero rok 2025. Co prawda deklaracje Kierownika projektu EZD-RP odnoszą się do wskazania wariantu B jednak czas pokaże ….

 

Mając na uwadze koszty utrzymania i rozwoju systemów w okresie najbliższych 7 lat wysoce prawdopodobne będzie wybranie wariantu C, który jest najefektywniejszy kosztowo, a także uznaniu faktu, iż systemy zarówno COI jak i PUW są bardziej wykorzystywane w obszarze administracji rządowej (jest to subiektywne odczucie). Kluczowym także jest tu też fakt, iż oprogramowanie COI jest przestarzałe technologicznie, napisane jest w technologii client – server, czyli tak jak pisało się aplikacje w ubiegłej dekadzie.

 

System autorstwa PUW jest z kolei rozwiązaniem prowadzonym przez bodajże ośmio (8) osobowy zespół zatrudniony w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
W moim przekonaniu racjonalnie myślący manager IT w urzędzie musi mieć świadomość zagrożeń wynikających z faktu, że z dnia na dzień, może zostać bez supportu dla produktu, który jest kluczowym produktem wykorzystywanym w urzędzie, choćby dlatego, że pracownicy PUW mogą „nagle znaleźć” nowego pracodawcę ….

 

Kluczowym zatem jest podjęcie decyzji o oddaniu losów funkcjonowania urzędów w ręce kilku osobowego zespołu ludzi….

 

Integracje, migracje i rozwój – tak ale….

 

Kierownik projektu EZD-RP wprost wypowiedział się, że zespół nie przewiduje budowania rozwiązania umożliwiającego dobudowywania rozwiązań pod konkretne urzędy, zostało wręcz wprost powiedziane, że nie wchodzi to w grę. Kwestia integracji z dedykowanymi systemami dziedzinowymi jest możliwa, ale dopiero po 2025 r, czyli w chwili gdy projekt będzie można przekazać gminom. Nie oznacza to jednak, że produkt będzie już gotowy do integracji – dopiero wtedy będzie mógł być rozwijany (o ile taka potrzeba będzie uznana za kluczową). Do tego czasu zapewniona będzie migracja danych tylko dla użytkowników EZD COI i EZD PUW.

 

Fakt faktem, że wraz z systemem będzie budowane API komunikacyjne z systemami zewnętrznymi, jednak nie dało się wprost ustalić kto zapłaci za integrację z tym interfejsem firmom komercyjnym (chyba nie zadałem tego pytania …).

 

Koszty utrzymania systemu ?

 

Odpowiedzi na powyższe pytanie przelały czarę goryczy wśród przedstawicieli JST obecnych na spotkaniu, gdyż system, ani w zakresie wdrożenia, ani w zakresie utrzymania nie będzie darmowy.

 

Koszty utrzymania będą dzielone proporcjonalnie pomiędzy partnerów projektu, przy czym wstępna architektura chmurowa planowana jest na 25 000 użytkowników, zaś koszt utrzymania tej architektury ma wynosić około 5 mln zł, co daje rocznie około 200 złotych na użytkownika.

 

Generalnie cena jest porównywalna do kosztów serwisu firm komercyjnych, które charakteryzują się znacznie wyższą sprawnością ekonomiczną funkcjonowania niż administracja, jednak należy tu podkreślić, że jest to szacunek prawdopodobnie wzorowany właśnie na firmach komercyjnych …

 

Koszty projektu ezd rp

 

Wdrożenia?

 

Tak, jest to nisza dla firm komercyjnych, gdyż MC nie będzie świadczyło pomocy w tym procesie poza przekazaniem surowej wiedzy.
Wdrożenia będą mogły być realizowane przez firmy komercyjne, które uzyskają kompetencje w tym zakresie – to akurat jest bardzo dobre rozwiązanie, ale wprost nie zmniejszy kosztów utrzymania systemów EZD w urzędach JST.

 

Podsumowanie

 

Projekt MC jest dobrze przemyślany pod kątem administracji rządowej, która może nieść kaganek oświaty dla wszystkich, dając dobre wzorce. Dobrze, że zostało powiedziane wprost, że rok 2025 to planowany czas udostępnienia wersji dla JST. Szczerze uważam, że jest to dobry czas, zapewne system już będzie okrzepłym i nie będzie nastręczał problemów „wieku dziecięcego”.

 

Jestem wielkim zwolennikiem takiego typu podejścia, jednak przez ostatnie miesiące wstrzymywano wiele JST w podjęciu decyzji, a te które podjęły decyzję o przejściu na jeden z systemów EZD COI lub EZD PUW, jak np. UM Łódź być może postąpiły zbyt pochopnie….

 

Nie ma bowiem w planach finansowania projektu EZD RP na centra kompetencyjne, a te które miały powstawać „jak grzyby po deszczu” muszą same na siebie zarobić.

 

Bardzo się cieszę że takie prezentacje mają miejsce, gdyż obalają wiele mitów, które narastają wśród samorządowców o „darmowości” rozwiązań z Warszawy. Szkoda tylko, że Ministerstwo nie ma woli informowania o tym fakcie wprost na stronach MC. Kierownik projektu uchylał się od publikacji materiałów z prezentacji na stronach MC, dlatego też pozwoliliśmy sobie na ten wpis, który rozwiewa mity narosłe wokół „darmowego” EZD-RP dla JST.

 

Zrzuty ekranu publikuję dzięki uprzejmości Jacka Orłowskiego – Redaktora Naczelnego IT w Administracji.

 

autor:

 

Grzegorz Szczechowiak
CEO Madkom SA
Facebook : https://www.facebook.com/Madkom/
Twitter: @gszczechowiak