Grupa kapitałowa

Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. 

Spółka świadczy usługi z zakresu analizy finansowej w oparciu o aplikację internetową Hotel Data dla branży hotelarskiej. Cloud Industry Solutions Sp. z o.o. jest właścicielem aplikacji internetowej Hotel Data (www.hoteldata.eu), która oferuje swoim klientom zestaw narzędzi analitycznych do rachunkowości zarządczej służących do analizy finansowej, zarządzania przychodami (Revenue Management), planowania (Budgeting) oraz monitorowania działalności obiektów hotelowych, a także obiektów z branży usług medycznych.

Podstawową zaletą systemu Hotel Data jest jego unikalność polegająca na indywidualnym podejściu do rachunkowości zarządczej w każdym obiekcie. Raporty generowane przez tą aplikację są dostępne natychmiastowo, co znacznie przyspiesza podejmowanie decyzji przez osoby zarządzające. Dzięki korzystaniu z aplikacji wyniki finansowe hoteli lub obiektów świadczących usługi medyczne mogą ulec znaczącej poprawie.

Emdesoft Sp. z o.o.

Przedmiotem działalności spółki jest produkcja nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych do zarządzania gospodarką odpadami w gminach, które będą tworzone zgodnie z Ustawą z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

System Gospodarowania Odpadami (SGO) będzie narzędziem, które z jednej strony będzie pomagało wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady oraz regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) - jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami, a z drugiej będzie dostarczało wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to aby ułatwić prawidłowe określenie wysokości opłaty śmieciowej.

Dodatkowo, system ten ma docelowo stanowić narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami, m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów itp. Optymalizacja kosztów transportu umożliwi obniżenie poziomu opłaty śmieciowej.

System Gospodarowania Odpadami jest zintegrowany z systemami z grupy SIDAS Spółki MADKOM SA.

MK Services Sp. z o.o. 

Spółka zajmuje się świadczeniem usług outsourcingu pracowników i zasobów informatycznych względem projektów realizowanych przez MADKOM S.A. oraz innych klientów spoza obszaru działalności Emitenta. Spółka prowadzi też działalność szkoleniową i doradczą nie powiązaną z obszarem kompetencyjnym Emitenta, m.in. doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz doradztwo informatyczne.