Szkolenie eIDAS

Zadaniem szkolenia jest omówienie rozporządzenia eIDAS i przepisów prawa powiązanych z usługami elektronicznymi w Polsce oraz wszelkich zagadnień dotyczących podpisu elektronicznego i jego wykorzystania w praktyce.

Na szkoleniu będziemy się odnosić do prawdziwych zgłoszeń oraz spraw które miały miejsce i przykładów związanych z sytuacjami które odnoszą się do elementów lub zapisów rozporządzenia eIDAS.

Dowiesz się także jak poprawnie posługiwać się podpisem elektronicznym i jakie są skutki jego nieprawidłowego wykorzystania względem eIDAS. Dowiedz się na co zwrócić uwagę oraz jakich zasad przestrzegać, aby zacząć efektywnie korzystać z elektronizacji. Dodatkowo omówimy szersze mechanizmy rozporządzenia, które obejmuje całą UE w zakresie użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.

Chcemy aby każdy uczestnik zakończył szkolenie z praktyczną wiedzą dotyczącą rozporządzenia eIDAS, przepisów prawa oraz podpisu elektronicznego.

Agenda szkolenia:

  • Co to są Usługi Zaufania
  • Podstawy prawne eIDAS
  • zmiany w administracji publicznej po wejściu eIDAS
  • rozporządzenie eIDAS
  • Podpis elektroniczny
  • Pieczęć elektroniczna
  • Podstawy prawne
  • Elektroniczna identyfikacja
  • walidacja i weryfikacja podpisów elektronicznych

 

Szkolenie eIDAS

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej Nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r.  w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (w skrócie : eIDAS).

eIDAS to zunifikowane, standardowe reguły mające zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej, które zapewniają spójną strukturę prawną przyjmowania tożsamości i podpisów elektronicznych. Wprowadzono w nich również pieczęcie elektroniczne dla instytucji posiadających osobowość prawną jak np. firmy, instytucje i podmioty publiczne.

Rozporządzenie eIDAS jest już aktywne od 2016 kiedy weszły w życie zapisy ustawy i zastąpiły całkowicie poprzednią dyrektywę na bazie której działała polska ustawa o podpisie elektronicznym. Dochodzą do tego kolejne zmiany w prawie oraz fakt, że usługi elektroniczne są coraz bardziej powszechne.

Zadaniem rozporządzenia jest uregulowanie i unormowanie metod wykorzystania usług elektronicznych oraz rozpowszechnienie ich na terenie całej EU. Głównie w obszarze rozwoju gospodarki, administracji publicznej oraz dla obywateli. Dzięki eIDAS na obszarze wspólnoty europejskiej możemy realizować sprawy administracyjne w formie elektronicznej wobec lokalnego urzędu lub jednostki będącej organem administracji innego państwa EU.

Celem szkolenia jest zapoznanie Kursantów z wymogami prawnymi, jakie obowiązują przy stosowaniu usług elektronicznych, jak również ze skutkami prawnymi zastosowania podpisów elektronicznych różnego rodzaju. W trakcie szkolenia Kursanci przećwiczą w praktyczny sposób podpisywanie dokumentów jak również weryfikację poprawności złożonego podpisu elektronicznego.

 

Dla kogo jest nasze szkolenie z eIDAS ?

Dla każdego kto chce nabyć wiedzę z zakresu przepisów dotyczących usług zaufania i metod elektronicznej identyfikacji w związku z unifikacją tych przepisów w Unii Europejskiej (eIDAS).

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla pracowników sektora publicznego, jak i prywatnego, w tym również osób fizycznych, które chciałyby stosować w życiu lub pracy zawodowej elementy elektronicznej identyfikacji oraz usług zaufania.

Szkolenie jest nadal w przygotowaniu. Niedługo wystartujemy z harmonogramem i zapisami.

Szkolenia eIDAS

eIDAS

Podpis elektroniczny

Weryfikacja podpisu elektronicznego

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania rynku wewnętrznego i w dążeniu do osiągnięcia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania rozporządzenie eIDAS:
a) określa warunki uznawania przez państwa członkowskie środków identyfikacji elektronicznej osób fizycznych i prawnych, objętych notyfikowanym systemem identyfikacji elektronicznej innego państwa członkowskiego;
b) określa przepisy dotyczące usług zaufania, w szczególności transakcji elektronicznych; oraz
c) ustanawia ramy prawne dla podpisów elektronicznych, pieczęci elektronicznych, elektronicznych znaczników czasu,
dokumentów elektronicznych, usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego i usług certyfikacyjnych uwierzytelniania witryn internetowych.

Podpis elektroniczny oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis.

Kwalifikowany podpis elektroniczny oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego.
Złożenie elektronicznego podpisu kwalifikowanego wywołuje skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu.

Walidacja oznacza proces weryfikacji i potwierdzenia ważności podpisu elektronicznego lub pieczęci.

Aby zagwarantować pewność prawa w odniesieniu do ważności podpisu, niezbędne jest wyszczególnienie elementów kwalifikowanego podpisu elektronicznego, które powinny być ocenione przez stronę ufającą dokonującą walidacji.