Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr. 1

Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pn. „Inteligentny Dyspozytor Korespondencji dla JST wykorzystujący techniki machine learning jako wsparcie pracy urzędu w XXI wieku”, planowanego do realizacji w ramach Programu Strategicznego INFOSTRATEG „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne
i mechatroniczne”, w konkursie IV ogłoszonym 27 kwietnia 2022 roku.

Przedmiot zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie:

W Fazie I projektu:

 1. Opracowanie metody anonimizacji danych z korespondencji w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy wraz z dokumentacją techniczną.
 2. Opracowanie metody rozpoznawania tekstu zeskanowanej korespondencji w oparciu o algorytmy uczenia maszynowego. Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy wraz z dokumentacją techniczną.
 3. Przygotowanie i walidacja algorytmów uczących do klasyfikacji zdigitalizowanej korespondencji przygotowanej w oparciu o zadania 1 – 2. Rezultatem tego zadania będzie kod źródłowy proof of concept wraz z dokumentacją techniczną.

W Fazie II projektu:

 1. Opracowanie i walidacja modułu klasyfikacji korespondencji w oparciu o rezultaty prac w Fazie I. Rezultatem tego zadania będzie moduł do klasyfikacji korespondencji gotowy do zintegrowania z całością systemu dyspozycji korespondencji.
 2. Opracowanie i walidacja modułu generowania odpowiedzi na korespondencję w oparciu o wiedzę ekspercką zleceniodawcy. Rezultatem tego zadania będą algorytmy sztucznej inteligencji w postaci kodu źródłowego wraz z dokumentacją techniczną oraz funkcjonalny moduł do generowania odpowiedzi gotowy do zintegrowania z całością systemu.
 3. Wsparcie wdrożeniowe w procesie integracji modułów opracowanych w zadaniach 1 – 2 w kompletny system dyspozycji korespondencji.

W Fazie III projektu:

 1. Wsparcie eksperckie w trakcie prac optymalizacyjnych działania kompletnego systemu dyspozycji korespondencji.

Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
Praca nad zadaniami musi być skoordynowana z pracami pozostałych zespołów, które pracują nad projektem.

Termin złożenia ofert: 16 sierpnia 2022 g. 23.59
Kryteria oceny ofert wraz ze wskazaniem wag procentowych oraz opisem sposobu przyznawania punktacji

 • Kryterium Nr 1 – Cena całkowita brutto – (waga 80%).
 • Kryterium Nr 2 – Pakiet 150 godzin eksperckich w siedzibie Zamawiającego – (waga 20%).

Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą do terminów wykonania zadań zgodnych z poniższym harmonogramem, przy czym:

 • Zadania w Fazie I do dnia: 31.12.2023 r.
 • Zadania w Fazie II do dnia: 31.12.2024 r.
 • Zadania w Fazie III do dnia: 31.07.2025 r.

Informacja dotycząca składania ofert częściowych i wariantowych

 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwość wykonania części zamówienia przez podwykonawców.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Załącznik A – Formularz ofertowy

Załącznik B

Załącznik C

Załącznik D


Ogłoszenie z otwarcia ofert: 2022-08-17_protokół_z_otwarcia_ofert