Aktualności

8 czerwca

Nowy serwis poświęcony budżetowaniu w jednostkach samorządu terytorialnego - budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza finansowa, kontrola zarządcza.

Uruchomiliśmy nowy serwis budzet.sidas.info - poświęcony systemowi Budżet SIDAS. Budżet SIDAS to kompleksowe rozwiazanie budżetowe dla JST, wyposazone w funcjonalności takie jak: budżet zadaniowy, wieloletnia prognoza fianansowa, kontrola zarządcza oraz wiele innych.

System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy, następnie konstrukcji projektu i jego uchwaleniu, wprowadzaniu i ewidencji bieżących zmian w budżecie i towarzyszącej mu Wieloletniej Prognozie Finansowej aż po (opcjonalnie) sporządzenie planu finansowego wydatków niewygasłych. Ponadto JST, które wyodrębniły Fundusze sołeckie mogą ewidencjonować i rozliczać jego stan w szczegółowości do poszczególnych sołectw. Wszystkie te aspekty system monitoruje i pozwala raportować w układach wymaganych przepisami prawa i definiowanych przez użytkownika. Przy realizacji powyższych zagadnień wykorzystywane są integralne elementy systemu takie jak: ewidencja przychodów i rozchodów budżetu, scentralizowany rejestr umów i zleceń, rejestr jednostek organizacyjnych JST oraz szereg słowników systemowych i definiowanych przez użytkownika.

System wspiera planowanie i realizację budżetu w układzie zadaniowym. Plan budżetu opiera się na konkretnych zdefiniowanych zadaniach, czytelnych dla pracowników urzędu, dla radnych oraz dla mieszkańców gminy/powiatu/województwa. W ramach wydatków system umożliwia samorządom dokonanie strukturalizacji wydatków a tym samym przyporządkowanie ich do priorytetów (funkcji JST) z wyznaczonymi celami i miernikami oceny, które określone zostały przez organ stanowiący JST- co umożliwia samorządom przygotowanie się do prowadzenia w przyszłości budżetu w pełni zadaniowego.

Zapraszamy do odwiedzania serwisu.