Dla Administracji

SIDAS to kompleksowy, wielomodułowy system wspomagający pracę jednostek administracji samorządowej w zakresie zarządzania dokumentacją, procesami i informacją.

SIDAS to zaawansowane a jednocześnie łatwe w użyciu narzędzie informatyczne dla pracowników administracji. Nasze oprogramowanie i usługi, dostępne przez przeglądarkę internetową, ułatwiają codzienne funkcjonowanie urzędu, dostarczając wszystkich niezbędnych do pracy narzędzi w środowisku przyjaznym dla użytkownika.

Marka SIDAS zastąpiła w ofercie firmy Madkom, dotychczas wykorzystywane marki DocFlow, DocSign, DocArch i BIP przejmując ich wszystkie funkcjonalności oraz oferując nowe rozwiązania i moduły.

SIDAS został stworzony na bazie wiedzy i doświadczenia naszej kadry specjalistów i jest wyposażony w najlepsze rozwiązania znane z poprzednich systemów Madkom. Mimo, że system obsługuje się przez przeglądarkę internetową, jego interfejs w dużym stopniu przypomina klasyczną aplikację. Ważną cechą systemu jest możliwość wyboru modelu SaaS (Software as a Service). Oznacza to, że system będzie umieszczony na bezpiecznych serwerach firmy Madkom, a dostęp do systemu będzie wymagał jedynie podłączenia do Internetu.

W miarę rozwoju koncepcji oprogramowania, w ramach SIDAS będą oferowane nowe moduły obsługujące najistotniejsze obszary funkcjonowania jednostek administracji samorządowej.

 

 

 

Dokumenty SIDAS

Koncepcja elektronicznej administracji (e-government) zakłada udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom szerokiej oferty usług publicznych za pośrednictwem Internetu.

Rynek elektronicznej administracji w Polsce nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i ciągle rozwija się dynamicznie. Wyniki badań obecnych trendów wskazują, że obywatele i firmy będą coraz bardziej zainteresowani skutecznym dostępem do informacji publicznej. Dotyczy to zwłaszcza informacji wytwarzanych i gromadzonych przez administrację. Oznacza to, że rozwój systemów e-government powinien iść w kierunku połączenia rozwoju zintegrowanych usług elektronicznych z systemami wsparcia procesów administracji. 

Aby funkcjonować efektywnie wszystkie urzędy potrzebują sformalizowanego systemu służącego przechowywaniu, organizowaniu, wyszukiwaniu i przetwarzaniu dokumentów. Użycie w tym celu systemu informatycznego jest efektywne i znacznie łatwiejsze niż stosowanie systemu tradycyjnego, nawet jeśli system elektroniczny miałby być jedynie wspomagającym działania systemu tradycyjnego.

Systemy z grupy Dokumenty SIDAS mają za zadanie wsparcie w zakresie praktycznie wszystkich procesów skupionych wokół elektronicznego obiegu dokumentów i niezbędnych do zarządzania dokumentacją elektroniczną w urzędzie.

Budżet SIDAS

Budżet SIDAS to system przeznaczony do planowania i realizacji budżetu jednostek administracji samorządowej (JST), których gospodarka finansowa oparta jest na przepisach Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) oraz aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.

System obejmuje komplet zagadnień związanych z budżetowaniem, począwszy od prognozy, następnie konstrukcji projektu i jego uchwaleniu, wprowadzaniu i ewidencji bieżących zmian w budżecie i towarzyszącej mu Wieloletniej Prognozie Finansowej aż po (opcjonalnie) sporządzenie planu finansowego wydatków niewygasłych. Ponadto JST, które wyodrębniły Fundusze sołeckie mogą ewidencjonować i rozliczać jego stan w szczegółowości do poszczególnych sołectw. Wszystkie te aspekty system monitoruje i pozwala raportować w układach wymaganych przepisami prawa i definiowanych przez użytkownika. Przy realizacji powyższych zagadnień wykorzystywane są integralne elementy systemu takie jak: ewidencja przychodów i rozchodów budżetu, scentralizowany rejestr umów i zleceń, rejestr jednostek organizacyjnych JST oraz szereg słowników systemowych i definiowanych przez użytkownika.

Szersze informacje o systemie http://budzet.sidas.info

Broker SIDAS

Broker SIDAS to zaawansowane narzędzie zbudowane w technologii trójwarstwowej umożliwiające wymianę danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi – nie tylko wytworzonymi przez Madkom. System w podstawowej wersji sprzedawany jest w postaci usługi polegającej na tym, iż na serwerze Brokera Integracyjnego, znajdującego się w zasobach informatycznych Madkom, konfigurowane są usługi umożliwiające w określonym zakresie wymianę danych i dokumentów w postaci elektronicznej.

Dla zaawansowanych użytkowników istnieje możliwość przekazania licencji i instalacji oprogramowania w zasobach informatycznych klienta. System instalowany jest na maszynie z systemem operacyjnym Linux Debian i wykorzystuje bazę danych Postgresql. W warstwie klienckiej obsługiwany jest przez wszystkie popularne przeglądarki internetowe interpretujące język JavaScript z uwagi na wykorzystywane biblioteki AJAX ext-js.

Wymiana danych odbywa się poprzez standaryzowane komunikaty zawierające odpowiednie dla danego rodzaju usługi dane, które system źródłowy potrafi wygenerować w pożądanej postaci a docelowy – w pełni zinterpretować. Komunikaty przesyłane są za pomocą usług Web Services. Broker spełnia zadanie wyodrębnionego, centralnego systemu skupiającego całość wymiany danych pomiędzy systemami o których mowa powyżej. Przekazywanie danych następuje w ściśle ustalonej formie zgodnie z ustalonymi priorytetami dla komunikatu i zgodnie z harmonogramem wywoływania usług odpowiadających danemu rodzajowi komunikatu.

Ewidencje SIDAS

System SGO to narzędzie, które z jednej strony będzie pomagało wypełniać obowiązki ustawowe gminom, firmom wywożącym odpady i regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów (RIPOK) – jako uczestnikom rynku gospodarowania odpadami, a z drugiej będzie dostarczało wiarygodnych danych o kosztach funkcjonowania całego systemu, po to by móc prawidłowo określić wysokość opłaty śmieciowej. 

Ponadto system ma stanowić docelowo narzędzie, które będzie zdolne do optymalizowania kosztów gospodarowania odpadami m.in. poprzez planowanie optymalnych tras wywozu odpadów, planowanie pośrednich punktów zbiorczych odpadów etc. Jak pokazują niektóre branżowe badania – koszt związany z transportem odpadów może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Optymalizacja kosztów transportu pozwoli, więc na obniżenie poziomu opłaty śmieciowej.

Szersze informacje o systemie http://www.emdesoft.pl/produkty